Stefan Krüger Nielsen, Chefkonsulent, Center for Klima og Energiøkonomi, Energistyrelsen

 

 

"Danske virksom- heder er i høj grad blevet eksportører af grønne teknologier til EU og tredje- lande."

Analyse

Danmark er verdenskendt for at føre en aktiv energipolitik

Hvordan klarer Danmark sig på klima- og energiområdet i EU?

Når det gælder reduktion af udledning af drivhusgasser, har Danmark sammen med Irland og Luxembourg påtaget sig det højeste bindende mål i de ikke-kvotebelagte sektorer (blandt andet transport, husholdninger, landbrug og affald).

Ser man på den samlede udledning af drivhusgasser, forventes Danmark at reducere udledningen med cirka 34 procent i 2020, altså væsentligt mere end gennemsnittet i EU.

EU’s medlemslande forventes samlet set at reducere udledningen af drivhusgasser med cirka 24 procent i 2020 sammenlignet med 1990.

Hvor står Danmark stærkest?

Danmark er verdenskendt for igennem mange år at have ført en aktiv energipolitik. Blandt Danmarks styrkepositioner kan nævnes et udbygget fjernvarmenet, hvor en stor del af varmen til husstande i byområder kommer fra energieffektive kraftvarmeværker, som kombinerer produktion af el med udnyttelse af spildvarmen fra el-produktionen.

Ifølge en energiaftale indgået i Folketinget skal en stor del af kraftværkerne omstilles fra at anvende fossile brændsler som kul til i stedet at anvende biomasse, for eksempel i form af træpiller fra affaldstræ og lignende.

Danmark har desuden en meget høj andel af vindkraft i el-produktionen. På grund af energiaftalen forventes den at stige til cirka 50 procent i 2020.

Herudover er danske virksomheder i høj grad blevet eksportører af grønne teknologier til EU og tredjelande.

EU's 2020-mål for klima:

Den samlede udledning af drivhusgasser skal være 20 % lavere i forhold til 1990.

20 % af energien skal komme fra vedvarende energi – for eksempel sol, vand og vind.

Energien skal bruges 20 % mere effektivt.
 

Læs mere om EU's 2020-mål for klima